Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2022.03.28 16:28

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

SVARBU:    

AGP skirtas tik kelionei į Lietuvą ir išduodamas ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.  Už AGP išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvos Respubliką ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos.

AGP išduodamas vizito ambasadoje metu, pateikus visus reikiamus dokumentus, ir įsigalioja iš karto tą pačią dieną. Per šį laikotarpį turėsite grįžti į Lietuvą ir Lietuvoje pateikti prašymą dėl naujo asmens tapatybės dokumento. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Kūdikių iki 2 m. vežti į ambasadą nebūtina. Vaikų, kuriems daugiau nei 2 metai, dalyvavimas būtinas.

AGP išduodamas:

 1. jei kelionės dokumentas buvo prarastas;
 2. jei kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;
 3. jei pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;
 4. jei užsienio valstybėje gimęs nepilnametis vaikas neturi galiojančio kelionės dokumento;
 5. jei dėl Lietuvos Respublikos piliečiui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimo, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas jam negali būti išduoti, kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;
 6. jei Lietuvos Respublikos pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios) ir dėl to jam negali būti išduoti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas.

Prašymą ir reikalingus dokumentus asmuo pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą. Jeigu asmuo pageidauja, kad konsulinė įstaiga išduotą AGP išsiųstų konsulinės įstaigos ar paties asmens pasirinktu saugiu būdu asmens nurodytu adresu, jis apie tai pažymi prašyme ir prideda apmokėtą AGP išsiuntimo pasirinktu saugiu būdu voką, adresuotą gavėjui, arba siuntimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Prašymas kartu su nustatytų dokumentų kopijomis konsulinei įstaigai taip pat gali būti pateiktas registruotu paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu pateikiamas prašymas turi būti pasirašytas ir nuskenuotas, prie jo pridėtos nustatytų dokumentų skenuotos kopijos ir skaitmeninės nuotraukos. Registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu pateikęs prašymą asmuo atsiimti AGP turi atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai ir pateikti prašymo ir dokumentų originalus.  

Jei asmuo, yra pateikęs prašymą išduoti AGP registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų ir kt.) negali atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai atsiimti AGP, iš anksto suderinus ir gavus konsulinio pareigūno leidimą asmens tapatybė gali būti patvirtinama ir dokumentų originalai patikrinami nuotoliniu būdu. Jei nekyla abejonių dėl prašymą pateikusio asmens duomenų ir tapatybės, konsulinis pareigūnas priima sprendimą išduoti AGP.

Prašant išduoti AGP, Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą pildomas Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniame skyriuje, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • kai AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma, dokumentai, pagrindžiantys prašymą išduoti ilgesnio galiojimo AGP;

AGP išdavimas nepilnamečiams 

Nepilnamečio asmens nuo 1 iki 16 metų amžiaus vardu  prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nepilnamečio asmens iki 2 metų amžiaus dalyvavimas pateikiant prašymą ir dokumentus nėra privalomas.

Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, jo asmens tapatybę patvirtina vienas iš tėvų, pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai dėl AGP išdavimo asmenims, esantiems teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijose, pateikiami tarpininkaujant šioms institucijoms.

Prašant išduoti AGP Norvegijoje gimusiam vaikui, Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas/-ai ir pavardė;
 • jei vaiko gimimas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, – užsienio  valstybės institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys gimimo įregistravimą, legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) ir išversti į lietuvių arba anglų kalbą, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip;
 • Norvegijos Karalystėje išduotus dokumentus pažyma Apostille legalizuoja Statsforvalteren (anksčiau Fylkesmannen).
 • Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsulinį skyrių  Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys;
 • jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma, dokumentai, pagrindžiantys prašymą išduoti ilgesnio galiojimo AGP.

AGP atsiėmimas

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniame skyriuje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 2 metų, turi atvykti į konsulinį skyrių lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Atsiimant AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienam iš vaiko tėvų, įstatyminiam atstovui ar jo įgaliotam asmeniui Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijoje įteikiamas nustatytos formos informacinis pranešimas.

Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, išrašytas AGP gali būti siunčiamas paštu. Pareiškėjas nurodo adresą, kuriuo prašo persiųsti išduotą AGP, ir pasirašo pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu. AGP persiuntimo paštu išlaidas apmoka Pareiškėjas.

Jei pilietis pageidauja, asmens grįžimo pažymėjimas gali būti siunčiamas registruotu paštu, tokiu atveju pilietis pateikdamas prašymą turi pateikti ir voką su pašto ženklais (pašto ženklų suma priklauso nuo voko dydžio, teiraukitės pašte).

Daugiau informacijos apie AGP išdavimą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.323141/asr

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha