Dyplomacja ekonomiczna

Data utworzenia 2015.11.24 / Aktualizacja 2016.01.22 07:52

Droga Litwy do OWGR

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OWGR)

W 1961 roku USA i Kanada, wstąpiły do ​​Organizacji Współpracy Gospodarczej (angl. OEEC – Organisation for European Economic Co-operation), jednoczącej kraje Europy do wspólnego celu – odbudowy  po II wojnie światowej zniszczonej gospodarki, została założona Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (angl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development). Centralna siedziba OWGR jest w Paryżu.

XXI w. OWGR ma stać się jedną z głównych organizacji międzynarodowych, wpływających na procesy globalizacji.

OWGR – to forum, na którym eksperci z państw członkowskich dyskutują, wymieniają się doświadczeniami oraz rozwijają nowe wytyczne w zakresie polityki gospodarczej i społecznej, które są następnie stosowane w praktyce. Obecnie w skład OWGR wchodzą 34 kraje. Od 2013 r o członkostwo w organizacji negocjuje Kolumbia i Łotwa, a w 2015 r. proces akcesyjny rozpoczęła i Litwa, i Kostaryka.

Zakres omawianych tematów OWGR jest dość szeroki: makroekonomia, ochrona środowiska, edukacja, nauka, technologia i innowacje. Inne międzynarodowe organizacje gospodarcze i instytucje finansowe cenią przygotowane przez OWGR opracowania i analizy, uzasadnione badania,  dokonujące przeglądu prowadzonej polityki w różnych dziedzinach w poszczególnych krajach. OWGR ma zgromadzoną jedną z najbardziej obszernych baz danych statystycznych. Publikacje OWGR są dostępne i w Technicznej bibliotece litewskiej.

Współpraca Litwy i OWGR

1996 r. Litwa, Łotwa i Estonia, podały wspólny wniosek dla OWGR o członkostwo w tej organizacji. 1998 r. dla krajów bałtyckich został zatwierdzony przez OWGR Bałtycki program regionalny, który miał na celu przygotowanie się do członkostwa w tej organizacji. 2005 r. program został zakończony, a jego realizacja otrzymała wysoką ocenę ekspertów.

Od 2000 r. dążenie do członkostwa w OWGR zostało włączone do Programu Rządowego Litwy.
We wrześniu 2002 r. Sekretarz Generalny OWGR otrzymał oficjalne oświadczenie w sprawie dążenia Litwy do członkostwa OWGR. W październiku 2012 r. Litwa ponowiła swój wniosek o członkostwo w tej organizacji.

W maju 2013 r. została przyjęta rezolucja Rady ministrów OWGR w sprawie globalnego rozwoju, w którym jest wspomniana możliwość w 2015 r. zaprosić Litwę do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do organizacji i przewidziane zintensyfikowanie współpracy między Litwą i OWGR. We wrześniu 2013 roku został zatwierdzony wspólny plan działania współpracy Litwy i OWGR na okres 2014-2015 lat.

9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu Rady OWGR postanowiono jednogłośnie zaprosić Litwę do rozpoczęcia procesu wstąpienia w skład OWGR. Decyzję oficjalnie potwierdziła Rada Ministrów OWGR na spotkaniu  4 czerwca 2015 roku. Podczas tego spotkania, litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius podpisał umowę w sprawie nadania przez  OWGR przywilejów, immunitetów i ulg. Zgodnie z tą umową, Litwa powinna zapewnić przedstawicielom  OWGR, takie same immunitety i przywileje, które są przyjęte przez państwa należące do OWGR. Umowa stanowi nieodłączną częścią dokumentów akcesyjnych.

8 lipca 2015 r. rada OWGR zatwierdziła plan działania w dążeniu do przystąpienia Litwy do Konwencji OWGR, inaczej zwany jako Plan działania przy wstąpieniu, opisujący warunki i procesy wstąpienia Litwy do OWGR.

Pierwszy etap wstąpienia – przygotowanie Wstępnego memorandum. Litwa już opracowała Wstępne memorandum OWGR, w którym jest ukazana pozycja  Litwy w odniesieniu do ponad 200 instrumentów OWGR. Na podstawie tego memorandum komitety OWGR przeprowadzą techniczne rozeznanie, w wyniku którego będą gromadzić dodatkowe informacje o kraju kandydującego. W celu ukierunkowania Litwy w stronę dobrej praktyki OWGR może zaproponować rekomendacje ulepszające ustawy prawne i polityczne.

21 komitet OWGR, który w ramach Planu działania przy wstąpieniu będzie musiał spełnić  szczegółowe wymogi, obejmuje różne segmenty gospodarki, w tym - inwestycji, walki z korupcją, zarządzania spółkami i tak dalej. Po uzyskaniu aprobacji wszystkich komitetów OWGR, po zatwierdzeniu członkostwa Litwy, ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę OWGR.
Obecnie Litwa jest zaangażowana w pracę regularnych komitetów i grup roboczych OWGR i jest dołączona do kilku międzynarodowych instrumentów OWGR. Litwa także aktywnie uczestniczy w programach OWGR, w forach i innych strukturach, przygotowywane są przeglądy różnych dziedzin polityki Litwy.

Korzyść z członkostwa Litwy w OWGR

OWGR – forum, gdzie pomyślnie rozwijające się i mające wspólne poglądy państwa dyskutują i dzielą się dobrą praktyką. OWGR zbiera doświadczenie i prowadzi szczegółowe badania w różnych dziedzinach, które są cenione i uważane za autorytatywne na całym świecie. Na podstawie tych badań, eksperci OWGR tworzą innowacyjne koncepcje udoskonalenia polityki w zakresie różnych dziedzin. Organizacja w swojej działalności opiera się o najwyższe standardy i maksymalną przejrzystość, zwracając uwagę na integralność w różnych sektorach gospodarki i przejrzystości polityki.

Gdy Litwa zostanie członkiem OWGR, dla kraju będą dostępne wszystkie siły ekspertów OWGR. Litwa będzie miała możliwość wpływu na światowe decyzje w dziedzinie gospodarki i innych dziedzinach administracji publicznej, na arenie międzynarodowej będzie mogła wyrazić swoje poglądy na temat ważnych dla Litwy kwestii. Na komitetach OWGR, w grupach roboczych i w innych strukturach litewscy eksperci będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych ekspertów z krajów członkowskich OWGR i wykorzystać tę wiedzę na Litwie.

Członkostwo w OWGR jest często postrzegana jako dobry wskaźnik stabilności gospodarczej i niezawodności indeksu, więc członkostwa Litwy w OWGR będzie miało pozytywny wpływ na przyciąganie inwestycji, koszty finansowania międzynarodowego. Jako członek OWGR, Litwa będzie miała dostęp do najnowszych badań OWGR i stosowania dobrej praktyki krajów członkowskich OWGR, poprawiając jakość zarządzania państwem. OWGR periodycznie i pod różnym kątem przeprowadza  analizę ekonomiczną każdego państwa członkowskiego, oraz przedstawia szczegółowe zalecenia dotyczące poprawy efektywności zarządzania gospodarczego.

Prenumerata wiadomości