Narystės ES poveikio Lietuvai tyrimai

Sukurta 2015.01.22 / Atnaujinta 2018.05.10 16:33

Lietuvos integracijos į ES socialinių ir ekonominių pokyčių tyrimai vykdyti 2000–2014 metais. Žemiau pateikiamas atliktų tyrimų sąrašas ir jų medžiaga (kai kurių tyrimų aprašymai yra tik anglų kalba).

Tyrimo pavadinimas Sritis Dokumentai

2015 metai

Europos skaitmeninė darbotvarkė: Lietuvos požiūris  
Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo (Gruzijos) pasirengimas įgyvendinti Asociacijos susitarimus, įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (ĮIVLPE) dalis: koordinavimo struktūrų vertinimas ir pasiūlymai dėl jų stiprinimo, galimi vidaus ir išorės iššūkiai įgyvendinimo procesui  
Lietuvos dalyvavimas ES Pietų kaimynystės politikos įgyvendinime  
Reformų laikotarpio patirties panaudojimas ES vystomojo bendradarbiavimo programose  

2014 metai

Perspektyviausių bendradarbiavimo sričių Lietuvos įsitraukimui į ES-ASEAN dialogą studija  
Galimybių studija dėl Lietuvos suinteresuotų atstovų (verslo, NVO, kt. institucijų) dalyvavimo ES naujos finansinės perspektyvos išorės veiksmų finansinių instrumentų įgyvendinime  
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai poveikio vertinimas  
Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo tarp ES ir JAV galimo poveikio Lietuvos prekybiniams ir investiciniams santykiams su JAV bei Lietuvos ekonomikai įvertinimas  
Galimas Lietuvos indėlis į ES – Afrikos strateginę partnerystę  
Europos Sąjungos valstybėms narėms tenkančių vietų ir balsų skaičius ES institucijose: galimi modeliai, vertinant jų įtaką Lietuvai  
Pasiūlymai dėl Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2014–2020 m. gairių  

2007 metai

Lietuvos dalyvavimas teikiant Dvynių paramą: galimybės ir problemos

 

Lietuvos atstovavimo gebėjimai ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES kontekste

 

Lietuvos integracijos į ES poveikio Lietuvos ekonomikai 2002–2006 metais ( ex-post) vertinimas

 

2006 metai

Poveikis Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojų darbo rinkai

 

Atvirojo koordinavimo metodo įtaka viešajam administravimui ir viešajai politikai

 

2005 metai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (dabar – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo) dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos įgyvendinimo pasekmių tyrimas

Aplinkosauga

ES energetikos politikos poveikis Lietuvos elektros ir šilumos energetikos saugumui

Energetika

ES socialinės apsaugos sistemas reglamentuojančių teisės aktų poveikio Privalomajam sveikatos draudimo fondui (PSDF) studija

Socialinė politika

Direktyvos dėl paslaugų Europos Sąjungos vidaus rinkoje projekto poveikio tyrimas (dabar - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje)

Laisvas paslaugų judėjimas

2004 metai

Socialinis tyrimas: Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikis visuomenės struktūrai

Socialinė politika

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektų poveikio vertinimas

Biudžetas

Geresnio reguliavimo iniciatyvų ES lygmeniu poveikio įvertinimas

Reguliacinė aplinka ir makroekonominis poveikis

Reprezentatyvi gyventojų apklausa: požiūris į genetiškai modifikuotus produktus ir jų vartojimą

Žemės ūkis

Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos reformos poveikis Lietuvos pieno sektoriui vidutinėje perspektyvoje (iki 2008 metų)

Žemės ūkis

2003 metai

Autorių teisių ir gretutinių teisių apribojimo, susijusio su kūrinių atgaminimu asmeniniais tikslais, kompensavimo mechanizmo įgyvendinimo poveikio tyrimas

Audiovizualinė politika

Narystės Europos Sąjungoje įtaka verslo sąlygoms Lietuvos pasienio regionuose

Konkurencingumas

Amatininkų ir laisvųjų profesijų asmenų įsisteigimo laisvę įtvirtinančių Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo Lietuvoje teisinės pasekmės ir administracinės praktikos įgyvendinant šių asmenų įsisteigimo laisvę kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse apibendrinimo tyrimas

Laisvas asmenų judėjimas

Europos Sąjungos Lisabonos darbotvarkės ir jos poveikio Lietuvai įvertinimas. Ekonominės ir socialinės politikos sričių integracijos poveikio analizė

Makroekonominis poveikis

Lietuvos integracijos į ES finansinių, ekonominių ir socialinių pasekmių susisteminimas ir analizė

Makroekonominis poveikis

Tarybos direktyvos 94/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą kelių transportu, suderinimo ir direktyvos 96/49/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais suderinimo bei direktyvos 2000/62/EB, papildančios direktyvą 96/49/EB, įgyvendinimo pasekmių tyrimas

Transportas

Muitų politikos pokyčių dėl Lietuvos narystės ES poveikis šalies užsienio prekybai žemės ūkio ir maisto produktais

Žemės ūkis

Lietuvos integracijos į ES įtaka ne maisto paskirties augalų ūkio plėtrai ir jų auginimo galimybės privalomai atidėtoje žemėje (pūdyme)

Žemės ūkis

Lietuvos integracijos į ES įtaka ūkių restruktūrizavimui

Žemės ūkis

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3950/92 dėl kvotos viršijimo mokesčio įvedimo pieno ir pieno produktų sektoriuje ir jo taikymo taisykles nustatančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 1392/2001 pasekmių įvertinimas

Žemės ūkis

Tarybos direktyvos 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės įgyvendinimo pasekmių tyrimas

Žemės ūkis

Direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką įgyvendinimo pasekmių tyrimas

Žemės ūkis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Lietuvoje įgyvendinimo poveikio vertinimas

Aplinkosauga

Europos Parlamento ir Tarybos siūlomos direktyvos dėl atsakomybės už žalą aplinkai (dabar – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) įgyvendinimo poveikio įvertinimas

Aplinkosauga

2002 metai

Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus ES nare, įtakos įvertinimas

Išorės santykiai

Kliūčių prekybai žeme panaikinimo pasekmių įvertinimo tyrimas

Laisvas kapitalo judėjimas ir žemės ūkis

Galimybių absorbuoti ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo paramą tyrimas

Makroekonominis poveikis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo įgyvendinimo Lietuvoje poveikio įvertinimas

Socialinė politika

Geležinkelių transporto infrastruktūrą reglamentuojančių ES teisės aktų grupės (direktyvų 2001/12/EB, 2001/13/EB, 2001/14/EB ir 2001/16/EB) įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Transportas

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ir jo įgyvendinimo nuostatas išdėstančio Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (Bendrijos muitinės kodeksas)

Teisingumo ir vidaus reikalai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei konvencijos ETS Nr. 108 įgyvendinimo pasekmių įvertinimo tyrimas (Asmens duomenų apsauga)

Teisingumo ir vidaus reikalai

Lietuvos atstovavimo ES institucijose poreikiai ir poveikis valstybės tarnybai

Valstybės tarnyba

Tarybos direktyvų 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ir 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos pasekmių įvertinimas

Žemės ūkis

ES direktyvų 91/629/EEB 4 straipsnio ir 91/630/EEB 4 straipsnio nuostatų (gyvūnų gerovės reikalavimai jų auginimo ir laikymo vietose) įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Žemės ūkis

Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką, įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Žemės ūkis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų įgyvendinimo Lietuvoje pasekmės

Aplinkosauga

2001 metai

Lietuvos integracijos į ES poveikis tekstilės pramonei

Konkurencingumas

Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimų vaistų gamyboje įgyvendinimas. Pasekmės Lietuvos farmacijos pramonei

Konkurencingumas

Paprojektis: parama nagrinėjant Lietuvos integracijos į ES poveikį biudžetui

Biudžetas

Lietuvos integracijos į ES poveikis maisto pramonei

Konkurencingumas

Tarybos direktyvos 98/93/EB, pataisančios direktyvą 68/414/EEB, įpareigojančią EEB valstybes nares išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Energetika

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Laisvas kapitalo judėjimas

Tarybos direktyvos 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo poveikio įvertinimas

Socialinė politika

Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Socialinė politika

Tarybos direktyvos 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo pasekmių tyrimas

Socialinė politika

Tarybos direktyvos 92/14/EEB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 2 skyriaus reikalavimai, naudojimo apribojimo įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Transportas

Krovinių vežimo kelių transportu politikos pokyčių Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą studija

Transportas

Tarybos direktyvos (91/676/EEB) dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimo pasekmių įvertinimas

Žemės ūkis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką įgyvendinimo pasekmių Lietuvos biocidų gamintojams ir valstybės institucijoms įvertinimas

Žemės ūkis

Antrosios Tarybos direktyvos (84/5/EEB) dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo įgyvendinimo poveikis

Transportas

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl įrašymo įrangos įdiegimo kelių transporte pasekmių

Transportas

Benziną gabenančių mobiliųjų talpyklų (autocisternų ir geležinkelio cisternų) parko atnaujinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės reikalavimus poreikio įvertinimo tyrimas

Transportas

2000 metai

Lietuvos integracijos į ES poveikis medienos pramonei

Konkurencingumas

Žemų įtampų direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikio vertinimas

 

Lietuvos integracijos į ES poveikio Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities santykiams tyrimas

Išorės santykiai

Lietuvos-Rusijos ekonominiai santykiai Lietuvos narystės ES proceso kontekste

Išorės santykiai

Socioekonominis bendrosios Europos rinkos poveikis Lietuvos įmonėms

Konkurencingumas